Menu

Eastern Europe Foundation

Widget 2 Fundacja Europa Wschodnia to ukraińska niekomercyjna organizacja, która rozpoczęła swoją działalność w 2008 roku

Nasz zespół Soft Xpansion brał udział w rozwoju lokalnych e-usług Petycji Elektronicznych i Budżetu Publicznego, które są połączone na platformie internetowej e-DEM i stworzone w ramach szwajcarsko-ukraińskiego programu E-Governance for Government Accountability and Participation (EGAP), realizowanego przez Fundację Europa Wschodnia w partnerstwie z Ministerstwem Transformacji Cyfrowej Ukrainy i finansowanego przez Szwajcarię. Opracowane usługi wzmacniają rolę społeczeństwa obywatelskiego, poprawiają jakość usług i dostęp do informacji dla obywateli oraz zwiększają przejrzystość i rozliczalność rządu poprzez wykorzystanie nowych technologii. Według stanu na koniec 2021 r. wykorzystanie nowoczesnych narzędzi przez obywateli już pokazało swoją skuteczność: ponad 200 samorządów i ponad 1 mln użytkowników połączyło się z każdą usługą, złożono ponad 8 tys. projektów i ponad 30 tys. petycji, zebrano ponad 2,7 mln głosów i ponad 2,8 mln podpisów, a ponad 4,5 tys. petycji otrzymało odpowiedź od władz

Cases

Public Budget Service

Kwiecień, 2023

The Unified Platform for Local e-Democracy (abbreviated as e-DEM) aims to provide citizens with easy and convenient access to several e-democracy tools. In particular, the platform combines the following services: "Public Budget" developed by soft Xpansion

Learn more
Local Electronic Petitions Service 

Kwiecień, 2023

Narzędzie do prowadzenia e-demokracji, które umożliwia mieszkańcom inicjowanie nowych i wspieranie już istniejących petycji do władz miejskich

Learn more

Other clients

Ministry of Digital Transformation of Ukraine

Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy rozwija i wdraża politykę państwa w zakresie cyfryzacji, wprowadza e-usługi, rozwija umiejętności cyfrowe

Learn more
Association of Amalgamated Territorial Communities

Stowarzyszenie Zintegrowanych Wspólnot Terytorialnych broni i lobbuje za interesami WT na poziomie regionalnym i lokalnym na terenie całej Ukrainy, a także jest powołane Stowarzyszenie zwróciło się do naszej firmy z prośbą o zautomatyzowanie głównych procesów biznesowych związanych z pracą biurową i zarządzaniem oraz funkcjami administracyjnymi

Learn more
Minister of Energy and Environmental Protection of Ukraine

Ministerstwo Energetyki i Ochrony Środowiska Ukrainy jest państwowym organem wykonawczym Ukrainy, którego działalność jest kierowana i koordynowana przez Gabinet Ministrów Ukrainy

Learn more