Menu

Archive of client cases

System elektronicznego archiwum akt klientów zautomatyzował procesy przekazywania dokumentów z oddziału banku, przetwarzania, przechowywania i wyszukiwania dokumentów bankowych

Funkcjonalność 

 • Automatyzacja procesów przekazywania dokumentów z oddziałów bankowych (informacja zbiorcza, rejestracja pierwotna dokumentów w oddziałach) i rejestrowania ich w repozytoriach regionalnych 
 • Automatyzacja skanowania, przetwarzania, przechowywania i wyszukiwania dokumentów w archiwach elektronicznych i fizycznych 
 • Automatyzacja i rozliczanie procesów wycofywania i zwracania dokumentów 
 • Segregacja poziomów dostępu do informacji atrybutowych i treści dokumentów na poziomie oddziałów, dyrekcji regionalnych, jednostek banku centralnego, a także według segmentu klientów (9 poziomów segmentacji) oraz różnych ról pracowników banku 
 • Agregacja i wizualizacja raportów analitycznych dotyczących kartotek klientów, automatyzacja procesów, generowanie opisów i aktów rozbieżności 
 • Integracja z istniejącymi systemami bankowymi w celu automatyzacji organizacji dostępu do systemu dla pracowników banku 
 • Archiwizacja kartotek klientów, pozyskiwanie informacji o klientach i istniejących umowach z innych systemów bankowych 


Wyniki wdrożenia 

 • Zbudowano scentralizowane repozytorium dokumentów kredytów korporacyjnych w celu zmniejszenia kosztów związanych z dystrybucją dokumentów papierowych, utratą dokumentów oraz zautomatyzowania procesów wprowadzania i powielania dokumentów 
 • Archiwum stanowiło rdzeń dla automatyzacji procesu decyzyjnego i administrowania kredytami korporacyjnymi dla dużych klientów Banku, przetwarzania zleceń płatniczych oraz administrowania kredytami dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz prywatnych przedsiębiorców 
 • Zapewniona jest komfortowa praca do 6000 użytkowników jednocześnie 
 • Archiwum zawiera około 3 000 000 dokumentów użytkowników

Similar cases

Archive of client cases

Grudzień, 2022

The system allows you to automate the processes of transferring documents from a bank branch, processing, storing and searching for bank documents, as well as segregating levels of access to attributive information and document content at the level of branches, regional directorates, and central bank divisions

Learn more
Business analytics for Electronic Archive

Grudzień, 2022

Electronic archive of client cases and operations on the MS SharePoint platform 

Learn more
Archive of client cases

Grudzień, 2022

The system allows you to automate the processes of transferring documents from a bank branch, processing, storing and searching for bank documents, as well as segregating levels of access to attributive information and document content at the level of branches, regional directorates, and central bank divisions

Learn more